Városi Könyvtár
Könyvtárhasználati szabályzat
Hatályos: 2013.január 1-től

Az 1997. évi CXL tv. a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, ezen belül a könyvtárhasználók jogait és a könyvtárhasználat feltételeit. A törvény 56.§ (1) szerint a könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére, ha a használat feltételeit elfogadja. (SZMSZ, Könyvtárhasználati Szabályzat, Házirend, Internet-használati Szabályzat)

A könyvtár nyitva tartása:

kedd - péntek: 10.00 - 18.00
szombat: 08.00 – 14.00 (2013.02.16-tól)

Általános szabályok:
 • Az olvasói terekbe kabátot és nagyméretű táskát bevinni szabad. Az előtérben elhelyezett táskatartó használata díjtalan. Kabátjaikat kérjük a fogason elhelyezni.
 • A ruhákban és táskákban hagyott értékekért a könyvtár felelősséget nem vállal.
 • A könyvtár egész területén tilos a dohányzás.
 • Kérjük látogatóinkat, hogy mobiltelefonjaikat csak az előtérben használják.
 • Étkezni, innivalót fogyasztani az előtérben van lehetőség (Az olvasói terekben tilos.)
 • A könyvtár területén közlemények, hirdetési anyagok, újságok csak az intézményvezető engedélyével terjeszthetők.
A szabályzatot be nem tartó látogatóktól (a könyvtár) a könyvtári egység, ill. az intézmény vezetője a könyvtárhasználat jogát meghatározott időre vagy véglegesen visszavonhatja. Az olvasók a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeiket, kívánságaikat a kölcsönzőpulton elhelyezett LÁTOGATÓK KÖNYVÉBE írhatják be.

Könyvtárhasználat

A könyvtárhasználat nyilvántartásba vételhez kötött, amely beiratkozással (olvasójegy) vagy ingyenes regisztrációval (látogatójegy) történik.

Ingyenes, regisztrációval igénybe vehető alapszolgáltatásokat:
 • Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • Saját számítógép (laptop) használata a könyvtár területén
 • Wi-Fi szolgáltatás
 • A könyvtári (olvasótermi, kézikönyvtári állományának) dokumentum- állomány helyben használata
 • Folyóiratok helyben olvasása
 • A könyvtári állományt feltáró eszközök, számítógépes katalógusok használata
 • Közhasznú információk
 • A könyvtári tájékoztató szolgálat igénybevétele és szakirodalmi tájékoztatás
 • Tájékoztatás (távoli) internetes adatbázisok segítségével
 • önkormányzati jegyzőkönyvek, előterjesztések, testületi anyagok helybeni tanulmányozása
 • könyvtári rendezvények, olvasásnépszerűsítő programok, melyek nem köthetők a könyvtári dokumentumok kölcsönzéséhez
A könyvtári tagsághoz kötött szolgáltatások:
 • Beiratkozáshoz kötött a könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hangoskönyvek, CD-k, DVD-k) kölcsönzése, valamint a kézikönyvtári állomány hétvégi, illetve zárástól nyitásig történő kölcsönzése
 • Az olvasóteremben e célra elhelyezett informatikai eszközök használata
 • Internethasználat, az e célra elhelyezett informatikai eszközökön
 • Könyvtárismertetők, bevezetés a könyvtár használatába
 • Könyv előjegyzés
 • Irodalomkutatás, témafigyelés (térítéses szolgáltatás)
 • Könyvtárközi kölcsönzés (térítéses szolgáltatás)
Regisztráció

Azon könyvtárlátogatóknak, akik nem kívánnak kölcsönözni, regisztráltatni kell magukat. A regisztráció ingyenes és egy naptári évre szól. Ehhez az Olvasóteremben található személyi lapot kell kitölteni. Amennyiben később mégis kölcsönözni szeretnének, akkor be kell iratkozni.
 • Könyvet és egyéb dokumentumot csak beiratkozott olvasó kölcsönözhet.
 • A beiratkozáshoz 14 éves korig diákigazolvány; 14 éves kortól személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél szükséges. Az új beiratkozók adataik megadásával egyidejűleg megismerik és tudomásul veszik a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját és elfogadják a könyvtár használati szabályzatait. (SZMSZ, Könyvtárhasználati Szabályzat, Házirend, Internet-használati Szabályzat)
 • 14 év alatti használók tagságához a szülő, vagy felnőtt képviselő, mint jótállónak a kezessége szükséges. A jótálló adatait a Jótállási nyilatkozaton kell feltüntetni.
 • A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a természetes személyazonosító adatain kívül (családi és utóneve születési családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve) lakcímét kell igazolni az erre szolgáló okmányokkal, az 1997. évi CXL. törvény 57. §. szerint.
 • A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. Az olvasó a kapcsolat elektronikus fenntartása érdekében , az alapadatokon kívül e-mail címet is megadhat.
 • A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint kötelezően gondoskodik. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról). A beiratkozási adatokat a könyvtár bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja tovább. Az olvasók adatait az olvasószolgálatos könyvtáros kezeli.
 • Külföldi állampolgárok beiratkozásához ideiglenes tartózkodási engedély vagy útlevél szükséges.
A beiratkozás díjai

Felnőttek: 1400,- Ft/év
50 %-os kedvezmény jár:
 • nappali tagozatos, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak, hallgatóknak nyugdíjasoknak
 • GYED-en, GYES-en lévőknek
 • munkanélkülieknek
 • érvényes pedagógus igazolvánnyal rendelkező pedagógusoknak 700,- Ft/év
A beiratkozási díj alól mentesülnek:
 • 16 éven aluliak
 • 70 éven felüliek
 • könyvtári, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói
 • a Segítő Kezek Háza gondozottjai
A kedvezményekre való jogosultságokat igazolni kell.

A beiratkozás (12 hónapig) 365 napig érvényes, a beiratkozás napjától a következő év ugyanazon napjáig tart.
A tagság megújításának a feltételei ugyanazok, mint a beiratkozásé.
Külföldi állampolgárok beiratkozásához ideiglenes tartózkodási engedély vagy útlevél szükséges.

Kölcsönzés

A könyvtár állománya a kölcsönözhetőség tekintetében az alábbiak szerint oszlik meg:
 • kölcsönözhető dokumentumok – szabadpolcon, ill. a raktárban található gyermek és felnőtt szépirodalmi művek, szakirodalmi és ismeretterjesztő művek, idegen nyelvű irodalom
 • korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok –folyóiratok, nem lexikális jellegű kézikönyvek, egyes helyismereti dokumentumok, hangoskönyvek és egyéb audiovizuális dokumentumok (CD, DVD)
 • nem kölcsönözhető dokumentumok – olvasótermi állomány, lexikonok, enciklopédiák, szótárak, illetve egyes magas értéket képviselő dokumentumok, ritka példányok, ezek helyben használhatók
Az intézmény elektronikus katalógusában a példányok leírásában látható, hogy a keresett dokumentum ezek közül mely kategóriába tartozik. (www.zirckultura.hu ; www.vkmh-zirc.koznet.hu)

Kölcsönözhető dokumentumszám és határidő:

Kölcsönözhető könyvek: 6 db 4 hét
Korlátozottan kölcsönözhető könyvek: 1 db 1 hét
Folyóiratok: 6 db 1 hét
CD-k, DVD-k: 3 db 1 hét

A dokumentumok kölcsönzési határideje – ha közben valaki nem kérte – egy alkalommal interneten keresztül, személyesen és telefonon két alkalommal hosszabbítható.
Más által előjegyzett dokumentum kölcsönzési idejének meghosszabbítására nincs lehetőség. A könyvtári tag köteles az általa kikölcsönzött dokumentumot határidőre visszahozni. Kölcsönzéseit bármikor otthonában, interneten keresztül is leellenőrizheti a honlapunkon található online katalógusban, a Saját OPAC menüpont alatt az olvasójegyen megadott vonalkód segítségével.

Késedelmi díj

A kölcsönzés (haszonkölcsönzés) a könyvtári dokumentum határozott ideig történő (ingyenes)
használatba adását jelenti, visszaadási kötelezettséggel (jogi értelmezés).
A kölcsönzési határidő után visszahozott dokumentumokért (fizikai egységenként) késedelmi díjat késedelmi kötbért fizet a kölcsönző. A késedelmi díj mértéke 2 Ft/nap.
Értesítést küldünk a könyvtári tagnak, ha a kölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje lejárt.
A figyelmeztetés költségei, pl. postaköltség az olvasót terheli. Háromszori értesítés után az intézményi egységvezető általi felszólítást kap a tartozását nem rendező olvasó, mely felhívja a figyelmet a közjegyzői végrehajtás elindításának lehetőségére.
A felhasználó a késedelemből eredő kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig a könyvtár kölcsönzési szolgáltatásait nem veheti igénybe, az intézmény vezetője az olvasótól a kölcsönzési jogot a tartozások mértékét és a késedelmek idejét figyelembe véve megvonhatja, határozott időre felfüggesztheti.

A kölcsönzött dokumentum elvesztése esetén az olvasó a mindenkori aktuális könyvkereskedelmi fogyasztói árát köteles megtéríteni, vagy a mű egy másik, kifogástalan állapotban lévő, ugyanazon példányát beszerezni. Az elveszett könyv értékét a Városi Könyvtár intézményi egységvezetője állapítja meg a bolti vagy antikváriumi ár alapján. A könyvtári tartozását nem rendező kölcsönző tagságát a Városi Könyvtár intézményi egységvezetője felfüggesztheti. Ugyanez vonatkozik a dokumentum megrongálódása esetén is.

Előjegyzés

A kölcsönzésben lévő (keresett) dokumentumok díjtalanul előjegyeztethetők, abban az esetben, ha a könyvtár felé nincs az olvasónak tartozása. A könyvtár az előjegyzéseket az igénylések sorrendjében elégíti ki.
A dokumentum beérkezéséről telefonon, e-mailben vagy nyílt postai levelezőlapon kap értesítést az olvasó.

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk könyvtári tagjaink számára azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatók meg a könyvtárban. Hozzáférést biztosítunk (kivéve az 1945 előtti, illetve az olvasótermi kiadványokat) az ország összes könyvtárának dokumentumaihoz az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer adatbázisán keresztül. A kölcsönzés módjáról az olvasó szóbeli tájékoztatást kap a könyvtárostól. A kölcsönkért dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár határozza meg.
A könyvtárközi dokumentumszolgáltatás lehetséges formái a következők:
 • a könyvet eredeti formában küldik
 • másolatban
 • elektronikus úton
Eredeti formátumban történő kérés esetén a dokumentum küldése ingyenes szolgáltatás, a visszaküldés postaköltségét fizeti az olvasó.
A másolatban kért dokumentum költségét a küldő könyvtár határozza meg.
Az elektronikus formában kért dokumentum esetén postaköltség nincs, ha a könyvtárhasználó a megérkezett dokumentumot csak helyben, a könyvtárban tekinti meg a számítógépen (nem nyomtatja ki és nem menti le.)

Könyvtárközi kölcsönzés

A számítógép, multimédia használat és internetezés szabályairól külön szabályzat, az Internethasználati Szabályzat rendelkezik.

Térítéses szolgáltatások:

A/4 fénymásolás egyoldalas/lap 15,- Ft
A/4 fénymásolás kétoldalas/lap 20,- Ft
A/3 fénymásolás egyoldalas/lap 20,- Ft
A/3 fénymásolás kétoldalas/lap 30,- Ft
Szkennelés/oldal 150,- Ft
Spirálfűzés 100 lapig 300,- Ft
Spirálfűzés 200 lapig 400,- Ft
Irodalomkutatás, irodalomjegyzék összeállítása 10 tételig 300,- Ft
további tételenként 30,- Ft
Könyvtárközi kölcsönzés a hatályos postai díjszabás szerint az olvasót terheli a feladási díj, a csomagolás és a kiértesítés költsége (1000 Ft/könyv)

A könyvtár reprográfiai szolgáltatását valamennyi könyvtárhasználó térítés ellenében veheti igénybe.
A könyvtár nem vállalkozik politikai, haszonszerzés célzatú, ill. a közízlést sértő másolatok készítésére. A másolás a szerzői jogi előírások betartásával kérhető.
Az 1999. évi LXXXVI. tv. értelmében teljes könyv, ill. folyóiratszám másolása tilos.

A könyvtárhasználók kötelezettségei

A Városi Könyvtárban beszerzett dokumentumok Zirc város vagyonát képezik, ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel tartozik.
A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni. A könyvtár sérelmére elkövetett magatartás a látogatás és a könyvtári tagság felfüggesztésével jár. A sértő magatartással szemben intézkedő könyvtáros hivatalos személynek minősül.

Reklamáció

A könyvtárhasználó észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért az intézmény vezetőjéhez, valamint a Polgármesteri Hivatal (Zirc, Március 15. tér 1.) jegyzőjéhez fordulhat.

Zirc, 2013. január 3.